Planeta ziemia obrazki do kolorowania

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że żyć oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana istnieje w postaci, gdy nie przebywają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy dają w niej elementy w strony gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i gdy jest - rozwija się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie zachodzi w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - broni się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.